«Муніципальна няня» – урядовий проект з підтримки молодих батьків

Мінсоцполітики оприлюднило проект Постанови КМУ «Деякі питання відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”».

Ним пропонується затвердити Порядок відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня». А також доручено обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити з 1 січня 2019 року відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року.

 

Хто така «муніципальна няня»?

Згідно з Порядком, муніципальна няня – це будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91)/юридична особа, що надає послугу з догляду за дітьми    (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), за винятком державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено угоду/договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

 

Призначення та виплата компенсації послуги

Відшкодування послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою матері/батьку або опікуну дитини до трьох років.

Призначення та виплата компенсації послуги „муніципальна няня” здійснюватиметься згідно з рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, об’єднаної територіальної громади.

Компенсація послуги буде виплачуватися отримувачу послуги „муніципальна няня” в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, якій надається послуга з догляду муніципальною нянею. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років сума компенсації послуги „муніципальна няня” перераховується місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення без подання заяви отримувачем послуги „муніципальна няня”, але з оформленням відповідного рішення про перерахунок.

Виплата раніше призначеної компенсації послуги „муніципальна няня” припиняється:

 • у разі переїзду отримувача послуги „муніципальна няня” в іншу місцевість і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації послуги „муніципальна няня” (зокрема, розірвання договору/угоди щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років; смерті отримувача послуг, дитини, муніципальної няні; припинення діяльності муніципальною нянею), – з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;
 • за заявою отримувача послуги „муніципальна няня” – з місяця, наступного за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

 

Хто має право на компенсацію цієї послуги?

Право на отримання компенсації послуги „муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України та уклали угоду/договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Компенсація послуги „муніципальна няня” не надається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

 

Як укласти договір?

Договір/угода про здійснення догляду за дитиною до трьох років укладається у письмовій формі між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Істотними умовами договору/угоди про здійснення догляду за дитиною до трьох років є назва послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін та інші умови, які сторони визнають істотними.

 

Які документи і куди слід подати, щоб отримати цю послугу?

Для отримання компенсації послуги „муніципальна няня” отримувач протягом місяця після укладення угоди/договорупро здійснення догляду за дитиною до трьох років подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання такі документи:

 • заяву про надання компенсації послуги „муніципальна няня”;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги „муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
 • копію угоди/договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги „муніципальна няняˮ та муніципальною нянею;
 • підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

 • свідоцтва про народження дитини;
 • сторінок паспорта отримувача компенсації послуги „муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
 • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги „муніципальна няня”;
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення:

 1. розглядають подані документи та в разі потреби уточнюють у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформацію про муніципальну няню, з якою укладено договір / угоду щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років;
 2. протягом десяти робочих днів із дати надходження документів приймають рішення про призначення компенсації послуги „муніципальна няня”;
 3. протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення письмово інформують отримувача послуги „муніципальна няня” про прийняте рішення.

 

На який термін призначається компенсація послуги та в які строки виплачується?

Компенсація послуги „муніципальна няня” призначається на термін здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі/угоді щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років, укладеній між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги „муніципальна няня” проводиться щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги „муніципальна няняˮ підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Компенсація послуги „муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги „муніципальна няня” шляхом перерахування коштів місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений отримувачем послуги „муніципальна няня”, до 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надійшли підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Виплата раніше призначеної компенсації послуги „муніципальна няня” припиняється, якщо отримувачем послуги „муніципальна няня” приховано або навмисно подано недостовірні дані про здійснення догляду за дитиною до трьох років, що вплинули на встановлення права на компенсацію послуги „муніципальна няня”, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, – з місяця, в якому виявлено порушення. У разі одержання у зв’язку з цим зайвих сум компенсації послуги „муніципальна няня” отримувач послуги „муніципальна няня” повинен відшкодувати місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення надміру виплачені суми за весь період, коли він не мав права на її одержання.

Обов’язки отримувача цієї послуги

Отримувач компенсації послуги „муніципальна няняˮ:

по-перше, має подавати щомісяця до 5 числа письмово, в електронному вигляді або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні за послугу догляду за дитиною до трьох років;

по-друге, протягом одного робочого дня має поінформувати про розірвання договору/угоди щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років або про інші обставини, що можуть вплинути на надання послуги догляду муніципальною нянею.

У разі неподання в установлений термін підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років виплата компенсації послуги „муніципальна няня” припиняється.

Після подання підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років виплата компенсації послуги „муніципальна няня” поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги з догляду за дитиною до трьох років.

***

Читайте також:

Переглядів - 1