Щодо оголошення конкурсу та призначення керівника комунального закладу культури Палацу культури «Кристал»

Відповідно до ст. 21(5) п. 8 Закону України «Про культуру» щодо оголошення конкурсу та призначення керівника комунального закладу культури надаємо інформацію про умови праці, відомості про матеріально-технічну базу, фінансову звітність за 2017-2018 роки діяльності та посадові обов‘язки директора Палацу культури «Кристал».

Типовий контракт з керівником Палацу культури «Кристал»

 

____” __________ 20___ р.                                                                      м. Новояворівськ

 

Новояворівська міська рада іменована далі Орган управління майном в особі міського голови _________________________________, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з одного боку, та громадянин

іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей договір про таке:

призначається на
посаду Директора Палацу культури «Кристал»

на термін з „_____” _______________ 20____ р. по „_____”_________________ 20____ р.

 1. Загальні положення
  • За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високопродуктивну діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
  • На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Органом управління майном цього підприємства.
  • Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків підприємства, передбачених актами законодавства, Статутом підприємства, іншими нормативними документами.
  • Керівник діє на підставі єдиноначальності.
  • Керівник підзвітний Органу управління майном в межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

 

 1. Права і обов’язки сторін
  • Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, Статутом підприємства та цим Контрактом.

2.1.1. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожний наступний рік і подає його для затвердження або погодження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.

2.1.2. Керівник подає в установленому порядку Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

 • Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану підприємства та до 15 грудня поточного року подає його на затвердження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.
 • Керівник подає в установленому порядку органу управління майном, з яким укладено цей Контракт, квартальну та річну фінансову звітність підприємства.
 • Керівник зобов’язується забезпечити виконання показників ефективності комунального майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з додатком до Контракту № 1 і №2
 • Керівник щокварталу до 25 числа наступного за звітним кварталом подає Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом за встановленою формою згідно з додатками № 1 і №2. У разі невиконання передбачених контрактом показників керівник подає Органу управління майном разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.
 • Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив недбалість, невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків в управлінні підприємством та розпорядження його майном.
 • Орган управління майном:
 • Інформує про потреби в продукції підприємства.
 • Надає інформацію на запит Керівника.
 • Звільняє Керівника по закінченню контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту.
 • Організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства та затверджує його річний фінансовий план.
 • Здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна.
 • Своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутства підприємства у разі його неплатоспроможності.
  • Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом.
  • Керівник має право:
 • Діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях.
 • Укладати господарські та інші угоди.
 • Видавати доручення.
 • Відкривати рахунки в банках, користуватися правом розпорядження коштами підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства.
 • В межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства.

Вирішувати інші питання віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

2.10. Орган управління майном делегує Керівнику повноваження щодо проведення колективних переговорів і укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом України “Про колективні договори і угоди”.

2.11.Керівник укладає трудові договори з працівником підприємства відповідно до чинного законодавства. Під час укладання трудових договорів з працівниками підприємства, при визначені та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

2.12.Керівник зобов’язаний вжити заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

 1. Умови матеріального забезпечення керівника

3.1.За виконання обов’язків передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи із установлених керівнику:

 1. Посадового окладу в розмірі ______________________________________ гривень (відповідно до 16 розряду єдиної тарифної сітки посадових окладів) і фактично відпрацьованого часу.

б)     Премії в розмірі до 50 (п’ятдесят) відсотків нарахованої заробітної плати за посадовим окладом. У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не нараховується. Премія помісячно не нараховується також у разі:

 • Збитковості підприємства
 • Грубих порушень правил ТБ
 • Пожежної безпеки ПТЕ і ПТБ в електроустановках
 • Не виконання законних рішень Органу управління

У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або скасовується у звітному періоді, коли виявлено порушення (за окремим рішенням).

в) Надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі до 50 (п’ятдесят) відсотків до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або зменшуються.

3.2. Крім того, Керівнику можуть виплачуватись:

 • Винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення
 • Винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення
 • Винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформляються за додатковою угодою до контракту, в розмірах, визначених додатковими угодами
 • Частина прибутку, що відповідно до ст. 38 Закону України “Про власність” надходить у розпорядження трудового колективу (за його рішенням).

Розмір оплати праці, розмір надбавки, премії, винагороди за підсумками роботи може бути підвищено у разі:

 • Досягнення підприємством високих показників у наданні житлово-комунальних послуг для мешканців м. Новояворівська.
 • Виконання окремих важливих завдань.

Впровадження раціональних ідей в обслуговуванні населення міста.

зменшено у разі :

 • Невиконання чи неналежне виконання обов’язків передбачених Статутом і цим контрактом.

3.3   Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів. Оплата відпустки проводиться виходячи із його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому КМУ. У разі відпустки йому надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі 100% його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та завершення, поділу її на частини і т.п.) за погодженням з Органом управління майном.

3.4.  У разі виходу керівника на пенсію (за віком) йому виплачується грошова допомога у розмірі двохмісячного середнього заробітку.

 

 1. Відповідальність сторін, вирішення спорів

4.1.  У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

4.2.  Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

 1. Внесення змін і доповнень до Контракту та його припинення.

5.1.  Внесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2.  Цей контракт припиняється:

а) Після закінчення строку дії контракту.

б) За згодою сторін.

в) До закінчення терміну дії контракту в умовах передбачених п. 5.3 і п. 5.4 цього Контракту.

г) З інших підстав, передбачених законодавством та цим Контрактом.

5.3.  Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку його дії:

а) У випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладеним на нього цим контрактом.

б) У випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи, постраждало добре ім’я  підприємства та вищестоящі організації).

в) У разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також невиконання підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати.

г) У разі неподання в установленому порядку на затвердження або погодження Органу управління майном річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства, або порушення порядку здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектора економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. N 899.д) У разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини Керівника.

е) За поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог  чинного законодавства з питань охорони праці.

є) У разі  порушення  порядку  здійснення  розрахунків  в іноземній валюті.ж) У разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості.

з) У разі коли в трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених  кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягом реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства.

и) У разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.і) У разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства,у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

ї) З інших підстав передбачених законодавством.

5.4.  Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

а) У випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства.

б) У випадку хвороби чи інвалідності, що перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.5.  У разі дострокового припинення терміну дії контракту, з незалежних від Керівника  причин, а саме пп. б п.5.4 . встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації: допомога у розмірі двох місячного середнього заробітку.

5.6.  За два місяці до закінчення контракту він може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на новий та інший строк.

5.7.  Якщо розірвання контракту проводиться на підставах встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиленням на п.8 ст. 36 КЗпП України.

 

 1. Термін дії та інші умови Контракту

 

 • Цей контракт діє з „____” __________ 20___ року до „____”___________ 20____ року.
 • Випадки конфіденційності умов цього контракту або конкретних його частин, роблячи при цьому винятки коли:
 • Сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді.
 • Про умови контракту інформуються відповідні працівники підприємства та інші особи з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру винагороди Керівника і т.д.). Сторони вживають заходів з дотриманням конфіденційності умов контракту цими працівниками та особами. Конфіденційність контракту не поширюються на умови, урегульовані чинним законодавством та на органи, які здійснюють нагляд за дотриманням законодавства.
  • Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за угодою сторін у письмовій формі.

 

 1. Адреси сторін та інші відомості

7.1.  Відомості про підприємство:

81053, м. Новояворівськ, вул. Шевченка,1
Палац культури «Кристал»

 

7.2.  Відомості про Орган управління майном:

         Новояворівська міська рада

81053, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 2

Міський голова: ________________________________________

тел. 40-0-84

7.3.  Відомості про Керівника:

7.4.  .Цей Контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожній із сторін і мають однакову юридичну силу.

Від Органу управління майном                                                       Керівник

Міський голова

____________________________                                                     ___________________________

М.П.

“_____” ____________________ р.                                                   ”______“___________________ р.

 

Відповідно до наказу по Палацу культури «Кристал»

№63 від 23.01.2005р.

встановлено наступний графік роботи директора:

з 10.00-14.00  16.00-20.00

вихідний неділя, понеділок

Звіт про фінансові результати ч.1

Звіт про фінансові результати ч.1
Звіт про фінансові результати ч.1

 

Звіт про фінансові результати ч.2

Звіт про фінансові результати ч.2
Звіт про фінансові результати ч.2

 

Фінансовий звіт. Баланс

Фінансовий звіт. Баланс 1
Фінансовий звіт. Баланс 1
Фінансовий звіт. Баланс 1
Фінансовий звіт. Баланс 2

 

Типовий штатний розпис

Типовий штатний розпис
Типовий штатний розпис

 

 

Переглядів - 1