Триває набір слухачів на заочну форму навчання до НУ «Львівська політехніка»

На кафедрі АФМ НУ “Львівська політехніка” з 1 квітня триває набір слухачів на навчання за заочною формою навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня “магістр” за спеціальністю 281″Публічне управління та адміністрування” (для осіб, які перебувають на державній службі).

Навчання за державним замовленням (за кошти Національного агентства України з питань державної служби) буде здійснюватися за заочною  формою навчання (тривалість навчання 1,5 роки).

Підготовка фахівців здійснюється на виконання Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015р. №889-VIII та згідно з:

– Положенням про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою КМУ від 06.02.2019 р. № 106.

Магістерська програма  для осіб, що перебувають на державній службі, пропонує:

–          сучасну програму підготовки службовців – в межах програми викладаються дисципліни, що закладають базові компетенції відповідно до Стратегії реформування державного управління;

–          зручну форму навчання (заочна) – дає можливість поєднувати навчання з роботою;

–          нові форми та методики викладання – викладачами є відомі науковці, визнані практики державної служби та політики, у тому числі розробники реформ у сфері публічного управління та адміністрування, які використовують інтерактивні методики навчання.

На навчання за державним замовленням за заочною формою навчанняприймаються державні службовці, посади яких належать до посаддержавної служби підкатегорії Б3 категорії «Б», категорії «В» та посадовіособи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої – сьомоїкатегорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/спеціаліста/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної

комісії відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» від 29.07.2009 р. № 789.

Особи, які відповідають зазначеним вимогам, успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, можуть бути зараховані на навчання на контрактній основі в межах ліцензійного обсягу.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

До заяви про вступ за державним замовленням на навчання додаються:

– Чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4;

– Копії диплома про вищу освіту та додатка до нього;

– Трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією закладу вищої освіти;

– Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних);

– Довідка з місця роботи із зазначенням стажу, посади, рангу, категорії.

Переглядів - 1